תנאים להזמנת מוצרי סופרדור

להלן התנאים המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת הלקוח בחברת סופרדור: וכי לא התקבלו כל הערות/שינויים שהתווספו לכתב זה.

מידות/אספקה/פירוקים/והתקנה:

ניתן לבטל הזמנות ללא דמי ביטול עד 24 שעות לפניי לקיחת המידות. לאחר לקיחת המידות יגבו דמי ביטול בסך 300 ש"ח. לאחר תחילת ייצור / הפקת הזמנה דמי הביטול יהיו 100% מסך ההזמנה.

המזמין מאשר את כל הנתונים שנרשמו בהזמנה וכי בחן וראה את המוצר שהוזמן על ידו ומצאו מתאים לצרכיו ולדרישותיו, וכי כל פרטי הביצוע יהיו כפי שמקובל בחברת סופרדור.

המחירים בהזמנה הינם לפני מידות, וכי ידוע למזמין כי עליו יהיה לשלם עבור מידות חריגות בהתאם למדיניות החברה, וכן תשלום בגין ההתקנה+ מע"מ ישירות למתקין  (וכל תוספות לעבודת המתקין.)

מידות סטנדרט: רוחב פתח 60/70/80/90 ס"מ, עובי משקוף: 10/12/14 ס"מ, גובה פתח 200-207 ס"מ.

דלת כיס: יש להכין פתח ברוחב 133/153/173 ס"מ וגובה 210 ס"מ + להשתמש בברגים המיועדים בלבד!! + לבנות קיר.

דלת מתקפלת: יש להכין פתח ברוחב 68/78/88 ס"מ וגובה 206 ס"מ.

המזמין מאשר כי ידוע לו שעליו להיות נוכח בעת מדידת הפתחים וכי חתימתו על טופס זה, תהווה אישור ולא יוכל לבוא בשום טענה בדבר אי התאמה של מידות הפתחים לצרכיו, כמו כן מידות סופיות יקבעו ע"י המודד/המתקין בלבד בהתאם לתנאי השטח הקיימים.

סופרדור תהיה רשאית לשנות את פרטי ההזמנה ו/או לבטל מסיבות טכניות ו/או מסיבות של התאמת מידות, וזאת בתיאום עם המזמין והסכמתו, במידה והמזמין מסרב תבוטל הזמנתו וכספו יוחזר.

המחיר אינו כולל הכנת פתח בנייה, עבודות ביטון, עבודות צבע וטיח וכדומה,,,,

סופרדור לא תהיה אחראית לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהתקנה זו לרבות בין היתר, לקיר, לטיח, לצבע לריצוף, לחיפוי קירות, לפאנלים, וכי ידוע ללקוח/למזמין כי יהיה עליו להשלים את הפאנלים ולתקן על חשבונו בלבד את כל הנזקים שנוצרו.

יתכנו שינויים בגוונים ו/או בטקסטורה של המוצרים.

זמן האספקה הינו משוער, וכי יתכנו זמני אספקה מאוחרים יותר עקב אילוצים טכניים בעיות כוח אם וכדומה,,,

יש להתעדכן בזמני ההתקנה ובאופן ההתקנה והשלכותיה בכדי להיערך בהתאם.


התקנה:

מידות סופיות יקבעו ע"י המתקין בלבד, בהתאם לתנאי השטח הקיימים. בשדרוג דלתות עץ לפולימר מידת המפתח תקטן ב- 3 ס"מ.

במידה והמתקין הגיע לבית הלקוח במועד שנקבע ומסיבה כל שהיא לא ניתן להתקין, יישא הלקוח בהוצאות.

על המזמין להיות נוכח ביום האספקה ולבדוק את המוצר מיד עם אספקתו, ולדווח על כל פגם או אי התאמה באופן מידי למתקין, ולחברה גם בכתב, לאחר התקנת המוצר מבלי לדווח החברה לא תהיה אחראית.

סטופר/ מעצור דלת החברה לא מתקינה במידה והריצוף שיש או פרקט.

פינוי הדלת הישנה באחריות הלקוח.

תשלום בגין ההתקנה וההובלה והפירוק ישירות למתקין.

כל התמונות המוצגות באתר ובקטלוגים הינם להמחשה בלבד ייתכנו הבדלים בגוונים בין המוצר המוצג בקטלוגים / באתר לבין הצבע / העיצוב בפועל.


תשלום:

המזמין מתחייב לשלם את מלוא הסכום עד 48 שעות לפני מועד ההתקנה.

החברה רשאית לעכב אספקה והתקנה למזמין אם לא עמד המזמין בתשלום כלשהוא בהתאם להזמנה ו/או תוספת להזמנה, ולחייבו בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מאי תשלום או איחור בתשלום.

במקרה של ביטול הזמנה לפני מידות דמי ביטול יעמדו בהתאם לחוק, לאחר מידות על 300 שקל + מע"מ, לאחר תכנון ייצור יישא המזמין בכל ההוצאות הכרוכות בביטול שהינם 100%.

החזר בגין ביטול בהתאם למדיניות החברה.

אחריות ושירות: לנחיותיכם ניתן לפתוח קריאת שירות באתר אינטרנט ובוואצאפ : 055-9274884

אחריות בגין הובלה /פירוק/התקנה הינה ע"י המתקין בלבד,


אחריות החברה תהיה כלפי המוצר בלבד, ובהתאם לתנאי האחריות הנהוגים בחברה בלבד. ורק בהתאם להקפדה על הוראות השימוש.

על מנת להאריך את חיי המוצרים כפי שמובאות לידיעת המזמין/הלקוח בדף זה ולשנה אחת בלבד:

האחריות ניתנת לתיקון ו/או החלפה של חלק כלשהו במוצר אשר יראה לחברה כפגום כתוצאה מכשל הנובע מהליך הייצור (איכות החומרים ו/או טיב עבודת הייצור), ולא כתוצאה מנזק אחר שייגרם ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או מי שעושה שימוש במוצר לרבות נזקים עקיפים ו/או תוצאתי ים ו/או גופניים ו/או נפשיים ו/או כספיים וכד',,,

האחריות אינה חלה בו הלקוח או כל גורם אחר נהג באופן לא זהיר ו/או רשלני או בניגוד לשימוש במוצר ותחזוקתו, הן בזדון ו/או בשגגה או כתוצאה מכל פעולה ו/או סיבה אחרת.

האחריות אינה חלה במקרה בו הפגם ו/או הקלקול ו/או הליקוי נגרם כתוצאה מתאונה ו/או כוח עליון ו/או מגע עם מים או כל חומר מזיק אחר ו/או חשיפה לשמש.

האחריות תבוטל במקרה בו המוצר טופל ו/או תוקן ו/או שונה ע"י גורם שלא מטעמינו באופן ישיר.

האחריות כוללת שנת שירות חינם במהלך השנה הראשונה או חצי שנה כשמדובר בצבע או כל ציפוי, מברשת תחתונה, אינסרט ופרזול.-כשמדובר בדלתות חוץ.

יודגש כי כל קריאת שירות בלתי מוצדקת יחויב הלקוח בתשלום בהתאם למחירון החברה.

 

הוראות שימוש ותחזוקה לדלתות פנים וחוץ

דלת הכניסה עלולה להיפגע מחשיפה לתנאי מזג האוויר ולכן יש להגן על הדלת והפרזול, המיגון הינו במניעת חשיפת המוצר לשמש או למגע מים. כך מגנים מפני שינוי פיגמנטציה/קורוזיה- הנגרמת מלחות גבוה או ממגע מי הגשמים או כל מקור מים אחר.

למרות שדלת הכניסה מיוצרת בתהליכים מבוקרים שמסייעים למנוע את רגישותה לפגעי מזג האוויר והזמן, זה אינו מספיק דיים, ולכן חשוב למגן את המוצר מפגעים אלו על מנת לשמור על איכותה לאורך זמן.

ניקיון הדלת מבוצע עם מטלית לחה ומיד לאחר מטלית יבשה.

אין להשאיר על הדלת מים שהתייבשו עליה או שעלולים לזלוג לחלקי הדלת העלולים לפגום בתפעול מכלולים שונים בתוך הדלת, ואף לגרום לחלודה במשך הזמן.( דלת שלא באה במגע עם מים לא תחליד!!!)

אין להשתמש בספוג פלא או סקוצ'ברייט או מטליות מיקרופייבריות-הסיבים עלולים לפגוע בצבע הדלת.

בשום אופן אין להשתמש בחומרים חריפים כגון פנטסטיק /אקונומיקה/מים כחולים/סנורהיט תרסיסי שימון חומצות וכדומה לניקוי המוצר וחלקיו.

אין להתקין מתלים על הדלתות שכן הדבר חושף את הדלת לנזקי כיוון דלת, לחות ומים.

האחריות אינה חלה במקרה בו הלקוח או גורם אחר נהג באופן שאינו מקובל ו/או לא סביר ו/או לא נכון ו/או רשלני או בניגוד להוראות האחריות/התחזוקה/והשימוש.

האחריות אינה חלה במקרה בו הפגם ו/או הקלקול /הליקוי נגרם כתוצאה מתאונה/שוגג/זדון/כוח עליון או מאי ידיעת הוראות השימוש.

האחריות לא תחול במידה והמוצר תוקן ו/או טופל ו/או שונה ע"י גורם שלא הוסמך ע"י החברה.

האחריות על המוצר תחול על יצרן המוצר בלבד.

אי הקפדה על הוראות השימוש בהתאם לכתוב סופרדור לא תהיה אחראית לנזק שייגרם, יש להתעדכן בתנאים ובהוראות שימוש/  הוראות ניקיון כפי שמועדכן באתר.

נעילת הדלת תבוצע תמיד כאשר הדלת טרוקה (עם המשקוף) ואינה פתוחה.

תנאים אלו תקפים וקבילים לכל הזמנה גם בהעדר חתימת לקוח ובכל הזמנה פיזית / באתר האונליין.

ט.ל.ח.